JAK NAKUPOVAT?

1.1 Vyberte si zboží
Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu (v levém menu vyberte kategorii), nebo hledáním.

1.2 Vložte zboží do košíku
Jste-li již rozhodnuti, vyberte velikost a barvu a stiskněte tlačítko VLOŽIT. Na stránku košíku se dostanete vždy pomocí odkazu vlevo dole. Na této obrazovce můžete rovněž zboží z košíku mazat a zadávat další požadavky k nákupu.

1.3 Přejděte k pokladně
Z košíku pokračujte tlačítkem OBJEDNAT k pokladně. Nyní musíte zadat údaje potřebné k realizaci dodávky: Vaše jméno, adresu a Váš telefon (nutná podmínka Vašeho nákupu, na něj Vám následně zavoláme a dohodneme detaily objednávky a dodání zboží). Stisknete-li ZÁVAZNĚ OBJEDNAT, Vaše objednávka bude zaslána k vyřízení. Na uvedený telefon se Vám ozveme nejpozději druhý pracovní den.

1.4 Metody platby
V současné době nabízíme platbu dobírkou při převzetí zboží nebo placení předem na náš účet.

2 CO SE STANE PO OBJEDNÁVCE?

2.1 Upřesnění objednávky
Po obdržení objednávky Vám nejpozději druhý pracovní den zavoláme a dohodneme způsob dodání zboží. Je-li zboží skladem jsme schopni jej dodat do tří dnů až k Vám domů. Přesný termín dodávky si s Vámi dohodneme po telefonu.

2.2 Poslali jsme Vám zboží
Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, v tomto případě Vám bude v případě Vaší nepřítomnosti v době doručení zanechán vzkaz, kde a kdy si můžete zboží převzít, s telefonním číslem, na kterém si můžete domluvit opětovné doručení. Dalším způsobem je osobní vyzvednutí zboží v naší provozovně na adrese: Praha 4, Přímětická 1202 /vchod do obchodu je z Vyskočilovy ulice/.

3 Lhůta pro vrácení zboží
Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. V případě, že jste již zboží převzal(a), zašlete jej spolu s dokladem o koupi zpět na naší adresu. Zboží musí být kompletní, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku.

4 NÁKUPNÍ ŘÁD CORALTEX s.r.o.
Prosíme Vás o pečlivé prostudování nákupního řádu, zamezíte tím případným nedorozuměním.
Každá objednávka, učiněná registrovaným zákazníkem OD CORALTEX, je považována za závaznou. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
Registrací v internetovém obchodě CORALTEX zákazník dává prodejci souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o něm a o jeho nákupech.
Adresa dodání a kontaktní informace : samozřejmě pro dodání zboží k Vám musíme znát jméno a adresu příjemce a pro domluvení závozu je potřebné mít také telefonický kontakt. Jiné údaje nejsou vyžadovány.

5 REKLAMACE
V případě, bude-li něco v nepořádku nás můžete kdykoli kontaktovat na telefonním čísle +420 241 730 031 , případně přijít osobně na naší provozovnu na adresu Praha 4, Přímětická 1202, vchod je z Vyskočilovy ulice. Přineste s sebou reklamované zboží, datum Vaší objednávky přes internet a doklad o zaplacení zboží.

6 PŘEPRAVNÉ A BALNÉ
Při nákupu nad 4.000,- Kč je doprava poštou po celé ČR zcela zdarma. Při nižší hodnotě nákupu: bude k ceně připočítáno 100,- Kč.

7 STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

8 OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Provozovatel OD CORALTEX prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu.

9 DĚKUJEME ZA DŮVĚRU
*Pokud jste dočetli až sem, věříme, že jsme i Vás přesvědčili o tom, že nákupy u nás jsou levné, bezpečné a rychlé.

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosím kontaktujte, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
"Prodávající" je obchodní společnost Coraltex, s.r.o., se sídlem Batelovská 1207, 140 00 Praha 4; IČO:25058061 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45990.
"Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

2. Záruční podmínky
Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Vyřízení Reklamace
Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího.
V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou, předá Prodávající zboží výrobci k opravě reklamované vady. Po provedení opravy bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího a sdělí mu kdy si může opravené zboží vyzvednout.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zasílaného zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), má výrobce nárok naúčtovat Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

4. Závěrečná ustanovení
V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2004. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Reklamace vyřizuje: Zdenka Řezníčková, Přímětická 1202, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241730031